Gyvūno priglaudimo taisyklės

I. Mokesčio taikymas

1.1. Gyvūno padovanojimo metu yra taikomas nustatyto dydžio, vienkartis mokestis, skirtas padengti gyvūno išlaikymo Organizacijoje išlaidas:

1.1.1. 50 Eurų dydžio šuniui;

1.1.2. 30 Eurų dydžio katei.

1.2. Pasirašydama Sutartį, Organizaciją patvirtina, kad šeimininkas pilnai atsiskaitė su Organizacija.

II. Kastracijos/sterilizacijos sąlygos

2.1. Jeigu Gyvūnui nėra atlikta sterilizacija/kastracija, Šeimininkas įsipareigoja sterilizuoti/kastruoti Gyvūną savo lėšomis.

2.2. Esant galimybei ir bendram susitarimui tarp Šalių, Šeimininkas sutinka savarankiškai pristatyti Gyvūną sterilizacijos ar kastracijos procedūrai sutartoje veterinarijos klinikoje per sutartą laikotarpį. Šio straipsnio pagrindu Organizacija gali užtikrinti, kad Gyvūno sterilizacijos ar kastracijos procedūrai būtų pritaikyta nuolaida toje veterinarijos klinikoje, kurioje tokia procedūra bus atlikta.

2.3. Šeimininkas įsipareigoja Organizacijai pristatyti (el. paštu arba registruotu laišku) veterinarijos gydyklos pažymą, liudijančią, kad Gyvūnui buvo atlikta sterilizacija/kastracija, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po šios operacijos atlikimo.

2.4. Šeimininkui per Sutarties 1.4 punkte nurodytą terminą nepristačius veterinarijos gydyklos pažymos, liudijančios, kad Gyvūnui buvo atlikta sterilizacija/kastracija, Organizacija turi teisę:

2.4.1. nutraukti Sutartį pagal Taisyklių 5.2 punktą;

2.4.2. reikalauti atlyginti susidariusias Gyvūno globos išlaidas po Gyvūno atsiėmimo; Šeimininkas įsipareigoja šias išlaidas atlyginti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo.

III. Organizacijos įsipareigojimai

3.1. Organizacija įsipareigoja prieš pasirašant Sutartį suteikti Šeimininkui informaciją apie Gyvūno ligas (jeigu tokių buvo), dabartinę sveikatos būklę, agresijos atvejus bei kitą svarbią informaciją, susijusią su Gyvūno sveikata, būtina veterinarų priežiūra ir pan.

3.2. Šeimininkui pageidaujant, Organizacija įsipareigoja prieš pasirašant Sutartį pateikti Šeimininkui Gyvūno registracijos kortelės, kurią Organizacija pildo pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos reikalavimus gyvūnų globos namams, kopiją.

3.3. Organizacija įsipareigoja neatlygintinai priimti Gyvūną atgal per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo, jeigu Šeimininkas nuspręstų Gyvūną grąžinti.

IV. Šeimininko įsipareigojimai

4.1. Šeimininkas įsipareigoja tinkamai globoti Gyvūną ir juo rūpintis laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių gyvūnų globą, laikymą, naudojimą, veisimą, pervežimą, elgesį su gyvūnais reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

4.2. Organizacijai pasiteiravus (arba savo iniciatyva) suteikti informaciją apie Gyvūno likimą (gyvenimo sąlygas, sveikatą, palikuonis, žūtį ir kt.) po Sutarties pasirašymo neribotą laiką.

4.3. Šeimininkui draudžiama perdovanoti Gyvūną be Organizacijos sutikimo 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo.

4.4. Susiklosčius aplinkybėmis, kai Šeimininkas nebegali tinkamai rūpintis Gyvūnu ar jo laikyti, Šeimininkas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Organizaciją ir, jeigu Organizacija sutinka, grąžinti jai Gyvūną.

4.5. Jeigu Organizacija neturi galimybių ir dėl to nesutinka priimti Gyvūno, Šeimininkas ir Organizacija dėl Gyvūno tolesnio likimo sprendžia bendru sutarimu.

4.6. Šeimininkas privalo nedelsdamas informuoti Organizaciją, jeigu Gyvūnas dingsta/pabėga.

V. Šalių pareiškimai ir garantijos

5.1. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja, kad:

5.1.1. ji yra asmuo, turintis civilinį veiksnumą (veiksnumą šioje srityje, taikoma fiziniam asmeniui), leidžianti vykdyti įsipareigojimus, prisiimtus pagal šią Sutartį;

5.1.2. ji turi teisę, galią ir kompetenciją ir ėmėsi visų būtinų veiksmų, reikalingų tam, kad įgyvendintų bei naudotųsi savo teisėmis ir įvykdytų visus savo prisiimtus įsipareigojimus pagal šią Sutartį;

5.1.3. Sutarties sudarymas ir vykdymas nepažeidžia:

(a) jokių sąlygų, nurodytų Šalies įstatuose arba kituose dokumentuose, reglamentuojančiuose jos veiklą;

(b) jokio galiojančio valstybės ar vietos valdžios institucijos priimto ir taikytino Šaliai teisės akto ar teismo sprendimo;

(c) bet kokių galiojančių ir taikytinų įstatymų.

5.2. Organizacija, kaip gyvūnų globėja, papildomai pareiškia ir garantuoja, kad ji bei sudaroma Sutartis, šios Sutarties sudarymo dieną, atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. B1-486 „Dėl Veterinarijos reikalavimų gyvūnų globėjams ir globos namams patvirtinimo ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. B1-1015 „Dėl Veterinarijos reikalavimų gyvūnų globos namams patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais pripažinimo netekusiu galios“ bei Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nustatytus reikalavimus.

5.3 Šeimininkas pareiškia ir garantuoja, kad Gyvūno laikymas ir jo prižiūrėjimas nepažeis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų.

5.4. Šeimininkas pareiškia ir garantuoja, kad jis turi pakankamai materialinių resursų globoti Gyvūną, juo tinkamai rūpintis, prižiūrėti ir suteikti reikiamą gydymą bei užtikrinti jo gerovę taip, kad tokia rūpyba, prižiūrėjimas ir gerovės suteikimas atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

5.5. Šalys patvirtina, kad šią Sutartį pasirašo vadovaudamosi Sutartyje išdėstytomis pareiškimais ir garantijomis.

VI. Kitos sąlygos

6.1. Šeimininkui nesilaikant Sutartyje nustatytų įsipareigojimų ir neužtikrinus Gyvūno gerovės, Organizacija turi teisę nedelsdama informuoti atitinkamas Lietuvos Respublikos institucijas, tiriančias gyvūnų gerovės pažeidimus.

6.2. Šeimininkui nesilaikant Sutartyje nustatytų įsipareigojimų ir neužtikrinant Gyvūno gerovės, Organizacija turi teisę Gyvūną atsiimti iš Šeimininko. Tokiu atveju Šeimininkas įsipareigoja per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo apmokėti visas Gyvūno globos išlaidas iki jo padovanojimo naujiems šeimininkams.

6.3. Šalys patvirtina, kad perskaitė Sutartį, suprato visas joje aptartas sąlygas ir įsipareigojimus, joms buvo suteikta visa pagal Sutartį reikalinga informacija, duomenys, pateikti Sutartyje, yra teisingi.

6.4. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja veikti geranoriškai ir sąžiningai, visais būdais siekti užtikrinti Gyvūno gerovę.

6.5. Šalys įsipareigoja saugoti ir neatskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, taip pat tvarkyti asmens duomenis Europos Sąjungos teisės aktų bei Lietuvos Respublikos įstatymų pagrindais ir tik tiek, kiek reikalinga Sutarties bei taikytinų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimui (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 6 straipsnio 1 dalies b) ir c) punktai).

6.6. Ginčai, kilę iš Sutarties, sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Vilniaus miesto apylinkės teisme teisės aktų nustatyta tvarka.

6.7. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.