Savanoriško darbo taisyklės

I. Savanorio įsipareigojimai 

 1. Savanoriškas darbas Organizacijoje pagal šią Sutartį apima ir Savanoris įsipareigoja: 
  1. atlikti savanoriškus neatlygintinus darbus „Lesės“ organizacijoje dirbant mažiausiai 3 (tris) valandas per 2 (dvi) savaites; 
  2. informuoti „Lesę“ apie savo atliktus darbus ir darbo valandas Organizacijoje nustatyta tvarka; 
  3. laikytis   nustatytų   savanoriškų   darbų   atlikimo   specialiųjų   reikalavimų,   numatytų Organizacijos vidaus darbo tvarkos taisyklėse; 
  4. vykdant šią Sutartį laikytis dalykinio elgesio ir etikos normų, elgtis korektiškai ir geranoriškai; 
  5. žinoti ir laikytis saugos ir sveikatos darbe  reikalavimų; 
  6. prisiimti darbo, susijusio su gyvūnų priežiūra, riziką (galimi įdrėskimai, įkandimai, sužalojimai ir kt.); 
  7. visapusiškai, pagal išgales stengtis užtikrinti globojamo(-ų) gyvūno(-nų) tinkamą priežiūrą ir gerovę; 
  8. vykdant šią Sutartį veikti sąžiningai, rūpestingai ir išimtinai dėl Organizacijos interesų; 
  9. saugoti ir racionaliai bei rūpestingai naudoti Organizacijos turimą su gyvūnais susijusį inventorių ir kt. Organizacijos materialų turtą; 
  10. užtikrinti iš Organizacijos šios Sutarties vykdymo metu gautos informacijos konfidencialumą ir apsaugą; 
  11. tvarkyti Organizacijos narių, darbuotojų ir kitų Savanorių bei visų, su Organizacijos partnerių, rėmėjų, paslaugų teikėjų ir kitų asmenų, su kuriais Organizacija palaiko dalykiškus ar vartojimo santykius, asmens duomenis nepažeidžiant asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus;
  12. jo kartus ir (ar) su Organizacija sukurta intelektinė nuosavybė nepažeidžia ir nepažeis jokių tretiesiems asmenims priklausančių teisių;
  13. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje;
  14. laikytis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų, susijusių su Savanorio veikla „Lesėje“.

 II. Organizacijos įsipareigojimai 

 1. Organizacija įsipareigoja: 
  1. leisti  Savanoriui  laisvai  pasirinkti  darbo  valandas  ir  darbo  sritis, nustatytas Organizacijos vidaus taisyklėse; 
  2. sudaryti ir užtikrinti tinkamas sąlygas savanoriškam darbui Organizacijoje; 
  3. instruktuoti Savanorį apie atliekamų darbų pobūdį, specifiką, saugą ir sveikatą darbe; 
  4. Savanoriui paprašius, suteikti rekomendacijas, nurodant Savanorio atliktus darbus ir pasiekimus; 
  5. geranoriškai bendradarbiauti ir suteikti informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti; 
  6. užtikrinti   iš   Sutarties   vykdymo   metu   gautos   ir   su   Sutarties   vykdymu   susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą; 
  7. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos įstatymuose. 

III. Konfidenciali informacija 

 1. Konfidencialia informacija pagal šią Sutartį laikoma: 
  1. Savanorių asmens duomenys (bet kokia informacija apie Savanorį, kuri yra tiesiogiai perduota „Lesei“ ar kurią galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius); 
  2. „Lesės“ administruojamų svetainių lankytojų asmens duomenys ir turinys, matomas tik svetainės administratoriams; 
  3. „Lesės“ elektroninio pašto (info@lese.lt, nariai@lese.lt ir kitų naudojamų „Lesės“ el. pašto dėžučių) turinys, įskaitant fizinių ir juridinių asmenų laiškus ir kontaktinius duomenis; 
  4. vidinis Organizacijos rašytinis ir žodinis bendravimas; 
  5. kita informacija, kuri bent vienos iš Šalių laikoma konfidencialia ir neviešinama. 
 2. Savanoris įsipareigoja be Organizacijos sutikimo ir žinios neviešinti konfidencialios informacijos, kuri jam buvo suteikta kaip „Lesės“ nariui ir Savanoriui. 
 3. Konfidencialumo įsipareigojimas galioja ir Savanorio laikino pasitraukimo laikotarpiu bei 36 (trisdešimt šešis) mėnesius po Sutarties nutraukimo.  
 4. Sutarties Šalys įsipareigoja naudotis konfidencialia informacija tik sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir narystės „Lesėje“ tikslais. 
 5. Už šios Sutarties 5-6 pažeidimą Savanoris atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

IV. Intelektinė nuosavybė  

 1. Savanoris sutinka, kad „Lesės“ naudojimui jo sukurta medžiaga (nuotraukos, straipsniai, plakatai ir kt. kūriniai) (išskyrus Sutarties 13 punktą) bus laikoma bendra Savanorio ir Organizacijos nuosavybe ir jai bus taikomos bendros autorystės teisės. 
 2. Savanoris sutinka, kad, bendros nuosavybės pagrindu, ir Savanoris, ir Organizacija galės naudoti sukurtą medžiagą pagal savo poreikius be atskiro leidimo. 
 3. Jei savanoris nenurodo kitaip, jis sutinka, kad ši medžiaga gali būti naudojama Organizacijos vardu, atskirai nenurodant jo autorystės. Jeigu savanoris pageidauja, kad būtų nurodyta jo autorystė, jis apie tai turi laisva forma raštu (registruotu paštu arba el. paštu info@lese.lt) informuoti Organizaciją prieš publikuojant jo sukurtą medžiagą. 
 4. Tokiai medžiagai priskiriama (neapsiribojant): 
  1. „Lesės“ gyvūnų, prieglaudos ir savanorių  nuotraukos; 
  2. „Lesei“ sukurta reklaminė medžiaga, įskaitant lankstinukus, plakatus, internetinius skydelius, lipdukus ir pan.; 
  3. „Lesės“ administruojamų svetainių kodas ir turinys, įskaitant naujienas, komentarus, skelbimus ir pan. 
 5. Teisės į visus kitus intelektinės nuosavybės objektus – patentų, know-how, pramoninio dizaino, prekių ir paslaugų ženklų objektus, kompiuterių programos (angl. software) ir t. t., kaip į Sutarties vykdymo procese sukurtus rezultatus, jeigu tokie būtų sukurti, priklauso Organizacijai maksimalia apimtimi, leidžiama teisės normų, ir nė viena šių intelektinės nuosavybės teisių nėra suteikiama Savanoriui. Savanoris suteiks Organizacijai visapusišką ir neatlygintiną pagalbą įgyvendinant pagal šią Sutartį sukurto intelektinio produkto apsaugos veiksmus.
 6. Savanoris sutinka, kad bendros nuosavybės teisės galioja visai intelektualinei nuosavybei, sukurtai nuo jo savanorystės organizacijoje pradžios, įskaitant darbą iki Sutarties pasirašymo. 
 7. Po šios Sutarties nutraukimo Savanoris negali (atsisako teisės) be Organizacijos sutikimo naudotis sukurta intelektine nuosavybe (šios Sutarties 13 punktas).

 V. Išlaidų kompensavimas 

 1. Jeigu Savanoris pageidauja, kad jam būtų kompensuotos dėl atliekamų darbų patirtos išlaidos, jis turi iš anksto gauti raštišką (įskaitant el. paštą) Organizacijos vadovo(-ės) sutikimą ir pristatyti patirtas išlaidas pagrindžiančius dokumentus (įskaitant sąskaitas faktūras, grynųjų pinigų priėmimo kvitus ar kitus dokumentus). 
 2. Dėl Savanorio darbo pagal šią Sutartį patirtoms išlaidoms priskiriama (neapsiribojant): 
  1. „Lesės“ globojamų gyvūnų maistas, kraikas ir kiti reikmenys; 
  2. su gyvūnų transportavimu susijusios išlaidos; 
  3. leidybos išlaidos; 
  4. mobilaus ryšio išlaidos; 
  5. kitos su šios Sutarties vykdymu susijusios išlaidos. 

VI. Atsakomybė 

 1. Savanoris sutinka, kad jis supranta, įvertina ir prisiima su gyvūnais susijusią riziką, įskaitant (bet neapsiribojant): 
  1. gyvūnų platinamas ligas; 
  2. įkandimus, įdrėskimus ir kitus sužalojimus; 
  3. gyvūnų sugadintą materialinį turtą; 
  4. moralinę žalą; 
  5. kitą žalą, susijusią su gyvūnais. 
 2. Savanoris sutinka, kad jis yra susipažinęs su Organizacijos vidinėmis taisyklėmis dėl darbo su gyvūnais, supranta ir savanoriškai prisiima su gyvūnais susijusią riziką. 
 3. Organizacija įsipareigoja imtis deramų atsargumo priemonių ir informuoti savanorius apie gyvūnų charakterio ypatybes, agresijos atvejus ir ligas Organizacijos savanorių bendravimo priemonėmis, kurios nurodytos VIII skyriuje „Bendravimas“. 
 4. Savanoris sutinka, kad, jeigu jis neturi pakankamos informacijos dėl gyvūno charakterio savybių ar sveikatos būklės, jis turi papildomai susisiekti su Organizacija ir paprašyti daugiau informacijos prieš apsiimdamas globoti gyvūną ar dirbti gyvūnų prieglaudoje. 
 5. Visais atvejais Šalys dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

VII. Bendravimas 

 1. Organizacija sutinka platinti ir atnaujinti Savanoriui aktualią informaciją šiomis priemonėmis: 
  1. „Lesės“ savanorių vidinis forumas (prašome kreiptis į Organizaciją dėl prieigos teisių); 
  2. „Lesės“ internetinė svetainė (www.lese.lt)
  3. plakatai ir užrašai „Lesės“ gyvūnų prieglaudoje; 
  4. „Lesės“ savanorių susirinkimai; 
  5. kitomis priemonėmis, apie kurias Savanoris iš anksto informuojamas. 
 2. Savanoris sutinka sekti informaciją, pateikiamą nurodytuose šaltiniuose, ir kreiptis į Organizaciją, jeigu reikalinga daugiau informacijos. 

VIII. Sutarties laikinas sustabdymas 

 1. Savanoris gali bet kurio metu laikinai sustabdyti Sutarties galiojimą neribotam laikotarpiui. Tokiu atveju Savanoris turi raštu (įskaitant el. paštą info@lese.lt) informuoti „Lesę“ apie savo laikiną pasitraukimą ir planuojamą sugrįžimo laiką. 

IX. Sutarties nutraukimas  

 1. Abi šalys gali bet kuriuo metu nutraukti Sutartį, raštiškai informuodamos kitą Šalį (registruotu paštu arba Savanorio/ Organizacijos el. paštu). 
 2. Sutartis taip pat laikoma nebegaliojančia, jeigu Savanoris 3 (tris) mėnesius Organizacijai neteikia informacijos, apie jo atliekamus darbus (mažiausiai 3 (tris) valandas per 2 (dvi) savaites); 
 3. Šios Sutarties nutraukimo atveju Šalys grąžina vienas kitai perduotą bet kokio pobūdžio materialųjį ir (ar) nematerialųjį turtą. 

X. Nenugalima jėga (force majeure) 

 1. Šalys neatsako už prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodys, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. 
 2. Nenugalimos jėgos laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. 

XII. Baigiamosios nuostatos 

 1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2021 metų sausio 1 dienos. 
 2. Sutartis keičiama ir papildoma tik Šalių rašytiniu susitarimu. Visi šios Sutarties pakeitimai ir/ar papildymai tampa šios Sutarties neatskiriama dalimi, ir įgyja teisinę galią tik sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių. 
 3. Bet kokie iš Sutarties kylantys ar su ja susiję ginčai, nesutarimai sprendžiami Šalių derybų būdu. 

Šalims nepavykus išspręsti ginčų derybų būdu, tokie ginčai, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

 • Sutartis gali būti sudaroma vienu egzempliorių, arba dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.