Gyvūno priėmimo sąlygos

I. Mokesčio taikymas

1.1. Jei Gyvūnas yra atiduomas tikrojo Šeimininko iš nuolatinių namų, taikomas vienkartinis 50 Eurų dydžio mokestis, skirtas pradinėms Gyvūno laikymo išlaidoms padengti.

II. Gyvūno priėmimo salygos

2.1. Organizacija, priimdama Gyvūną, turi šiose Sąlygose numatytas teises, skirtas užtikrinti kitų gyvūnų, priklausančių Atiduodančiam asmeniui, gerovę ir užkirsti kelią nepagrįstam gyvūnų dauginimui. Organizacija, priimdama Gyvūną Atiduodančiam asmeniui gali nustatyti papildomas sąlygas.

III. Atiduodančio asmens įsipareigojimai

3.1. Atiduodantis asmuo įsipareigoja, prieš pasirašant Gyvūno priėmimo aktą, suteikti Organizacijai teisingą ir išsamią informaciją apie Gyvūną, įskaitant informaciją apie Gyvūno ligas (jeigu tokių buvo), dabartinę sveikatos būklę, agresijos atvejus bei kitą svarbią informaciją.

3.2. Atiduodantis asmuo galutinai ir negrįžtamai atsisako visų gyvūno nuosavybės teisių ir negalės dalyvauti sprendimų priėmime dėl tolesnio Gyvūno likimo.

3.3. Atiduodantis asmuo patvirtina, kad yra susipažinęs su Gyvūno laikymo sąlygomis globos namuose ir supranta Gyvūno laikymo globos namuose rizikas, įskaitant (bet neapsiribojant) kad Gyvūnas gali:

3.3.1. Užsikrėsti ir mirti nuo ligų;

3.3.2. Būti sužalotas kitų gyvūnų ir mirti nuo sužalojimų;

3.3.3. Būti užmigdytas, jeigu dėl agresijos ar ligų kels grėsmę kitiems gyvūnams ar žmonėms.

3.4. Atiduodantis asmuo taip pat patvirtina, kad nėra įstatymų nustatyta tvarka pripažintas neveiksniu šioje srityje. Atiduodantis asmuo, kuriuo veiksnumas šioje srityje apribotas, gali atiduoti Gyvūną tik turėdamas rūpintojo sutikimą.

3.5. Jeigu Atiduodantis asmuo sąmoningai neatskleidžia teisingos ir išsamios informacijos apie Gyvūno keliamą pavojų žmonėms, įskaitant agresiją ir sergamas užkrečiamas ligas, ir per 10 (dešimt) dienų karantinavimo laikotarpį Gyvūnas sužaloja arba užkrečia ligomis Organizacijos darbuotojus, savanorius ar kitus globos namų lankytojus, Atiduodantis asmuo įsipareigoja atlyginti gydymo išlaidas, moralinę žalą ir kitus nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

IV. Organizacijos įsipareigojimai

4.1. Organizacija įsipareigoja tinkamai globoti Gyvūną ir juo rūpintis laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių gyvūnų globą, laikymą, naudojimą, veisimą, pervežimą, elgesį su gyvūnais reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

4.2. Šeimininkui pageidaujant, Organizacija įsipareigoja, prieš pasirašant Gyvūno priėmimo aktą, leisti Šeimininkui apsilankyti globos namuose ir aprodyti gyvūnų laikymo sąlygas.

4.3. Organizacija taip pat įsipareigoja Atiduodančio asmens sumokėtą mokestį naudoti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

V. Kitos sąlygos

5.1. Šalys patvirtina, kad perskaitė šias Sąlygas, suprato visas joje aptartas teises ir įsipareigojimus, joms buvo suteikta visa reikalinga pagal šias Sąlygas informacija.

5.2. Šalys, vykdydamos šias Sąlygas, įsipareigoja veikti geranoriškai ir sąžiningai, visokeriopai siekti užtikrinti Gyvūno gerovę.

5.3. Šalys įsipareigoja saugoti ir neatskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, taip pat tvarkyti asmens duomenis Europos Sąjungos teisės aktų bei Lietuvos Respublikos įstatymų pagrindais ir tik tiek, kiek reikalinga Sutarties bei taikytinų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimui (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 5 straipsnio 1 dalies b) ir c) punktai).

5.4. Ginčai, kilę iš šių Sąlygų, sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Vilniaus miesto apylinkės teisme teisės aktų nustatyta tvarka.